fbpx

Provozní a ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád se vztahuj na celý areál kempu Srubový kemp Zvíkov Village včetně ubytovacích jednotek (chatky, sruby, stany, karavany) a na veškeré zařízení a vybavení kempu, jejímž provozovatelem je společnost WFX Direction, s.r.o.

 • V prostoru kempu se může ubytovat pouze host, který se řádně přihlásí na recepci v areálu, předloží průkaz totožnosti a uhradí náklady na ubytování dle aktuálního ceníku kempu a zaplatí poplatek za rekreační pobyt obci Zvíkovské Podhradí dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích.
 • Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu je povinen přihlásit všechny uživatele vlastního ubytovacího zařízení, včetně rodinných příslušníků a po registraci a úhradě poplatků dostane od recepce přidělené místo.
 • Po přihlášení k pobytu a vyplnění registrační karty hosta obdrží každý ubytovaný rekreant identifikační náramek, který je třeba mít u sebe po celou dobu pobytu.
 • Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže identifikačním náramkem (příp. účtenkou o úhradě ubytování).
 • Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit se stornopoplatkem dle storno podmínek v ceníku, a to nejpozději 14 dnů před oznámeným dnem příjezdu. Jestliže rekreant nenastoupí na pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt ve lhůtě kratší 14 dnů stornopoplatek bude ve výši 100 % z ceny ubytování.
 • Ubytovatel může ve zvláštních případech a po dohodě s hostem přidělit ubytování jiné, než to, které závazně potvrdil v objednávce. Nově nabídnuté ubytování se však nebude odchylovat od objednávky hosta.
 • Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se úhrady za pobyt nevrací.
 • Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 16:00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu nejpozději do 10:00 hod, prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hod. Nedodrží-li host stanovené časy, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování za další započatý den.
 • Host, který se ubytuje od 20:00 do 6:00 hod, je povinen uhradit příplatek dle aktuálního ceníku.
 • Parkování vozidel u chatek není povoleno. K chatkám se smí autem dojet pouze pro vyložení/naložení věcí a poté je nutné vozidlo přeparkovat na parkoviště u recepce. Výjimka platí pouze pro osoby zdravotně znevýhodněné a to po dohodě s provozovatelem kempu.
 • Ceny za ubytování v kempu se hradí předem za celou dobu pobytu.
 • Host má právo používat veškeré vybavení ubytovací jednotky dle jeho funkčnosti a účelu. Má právo využívat společné sociální zařízení a kuchyňku 24hod/denně a čerpat služby nabízené a poskytované ubytovatelem. Po dobu pobytu zodpovídá návštěvník kempu za movité věci v pronajaté ubytovací jednotce.
 • Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host uvést ubytovací jednotku do stavu, ve kterém ji převzal. Před předáním je nutné svléknout použité lůžkoviny, vynést koš, zhasnout světla, zavřít okna a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky (recepce). Při odjezdu nenechávat zapnuté přímotopy.
 • V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce kempu přemísťován nábytek ani jinak nic měněno. Je zakázáno odnášení a vynášení jakéhokoli vybavení a zařízení z ubytovacích jednotek ven.
 • V ubytovacích jednotkách je kouření přísně zakázáno.
 • V ubytovacích jednotkách je zakázáno používat vlastní kuchyňské elektrické spotřebiče. Je povoleno používání elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně a osobní potřebě (notebook, nabíječka na mobil apod.).
 • Kuchyňka v areálu je ubytovaným k dispozici každý den 24 hod/denně. Návštěvník je povinen udržovat kuchyňku v čistotě a vždy použité vybavení kuchyně vracet na původní místo.
 • Společné sociální zařízení (WC a sprchy) v areálu je otevřeno 24 hod/denně. Host je povinen užívat společné sociální zařízení ohleduplně, udržovat zde čistotu a šetrně zacházet s vodou.
 • V budově společného sociálního zařízení je hostům kempu k dispozici prádelna (pračka a sušička). Žetony na prádelnu se dají zakoupit na recepci. V ceně žetonu jsou i prací prostředky. Žehlicí prkno s žehličkou je k zapůjčení na recepci.
 • Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany, parkovat vozidla, grilovat a rozdělávat oheň mohou pouze v místech k tomu vyčleněných.
 • Na místech pro stanaře se v našem areálu parkovat nesmí. Vozidlo zaparkované na trávníku (spaní v autě nebo parkování u karavanu) je považováno za obytný vůz a bude zpoplatněno dle aktuálního ceníku pro obytné vozy.
 • Stanování v údolí a na jiných lesních pozemcích je na vlastně nebezpečí.
 • Nabíjení elektromobilů v areálu Zvíkov Village Kemp povoleno jenom pro ubytování hosté a jenom po domluvě na recepci a platbou předem.
 • Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. Tříděný odpad je možné ukládat do nádob k tomu určených na parkovišti v areálu kempu.
 • Stříbrné popelnice po celém areálu označené nápisem „POPEL GRIL“ slouží pouze a jen k vysypání uhašeného popelu z grilu. Žádný jiný odpad do stříbrných popelnic nepatří.
 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné po dohodě s provozovatelem kempu změnit dobu nočního klidu.
 • Koupání v řece a jezírku je pouze na vlastní nebezpečí.
 • Po 22:00 je ZAKAZANO koupání v jezírku.
 • Rozdělávání ohňů je v celém areálu povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 • V celém areálu je používání vlastních grilů povoleno pouze v místech k tomu vyhrazených. Chatky a sruby mají k dispozici svá místa pro grilování. Gril je možné zapůjčit si na recepci za poplatek (zapůjčené grily je nutné vrátit vyčištěné).
 • Rozdělávání ohňů a používání jakékoliv grilů v údolí a na jiných lesních pozemcích je přísně zakázány.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu. Každý host je povinen neprodleně nahlásit způsobenou škodu.
 • Provozovatel kempu neodpovídá za škody na majetku návštěvníků kempu způsobené vlivem povětrnostních podmínek a jiným zásahem vyšší moci.
 • Provozovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde provozovatel neručí, stejně jako za ztráty a škody způsobené třetí osobou.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti do 12 let bez doprovodu dospělých v celém areálu kempu. Za případné škody způsobené dětmi v celém areálu kempu nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod. Za děti odpovídají jejich rodiče nebo doprovod.
 • Pobyt se psy je možný po úhradě stanoveného poplatku a je povolen pouze za těchto podmínek:
 • pes musí být na vodítku, volné pobíhání psů je povoleno pouze s náhubkem v doprovodu majitele
 • venčení psů na pláží je zakázáno
 • koupání psů v požární nádrži je zakázáno
 • psí exkrementy je majitel psa povinen ihned uklidit.
 • z hygienických důvodů nesmí psy do společné kuchyňky, do společných sprch a WC.
 • host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v celém areálu kempu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem způsobena
 • Případné návštěvy jsou povoleny po dobu max 2 hod. Každá návštěva bude zapsána v návštěvní knize na vrátnici, kde také obdrží náramek. Každou návštěvu je nutné předem nahlásit na recepci, kde bude zaplacen vstupní poplatek, popř. parkovné.
 • Každý host bere na vědomí, že areál kempu je výhradně z bezpečnostních důvodů monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být tímto kamerovým systémem zaznamenán, přičemž s tímto souhlasí. Záznamy z bezpečnostních kamer se nikde nezveřejňují a mohou být poskytnuty pouze Policii ČR pro účely vyšetřování případných incidentů.
 • Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem.
 • Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní a ubytovací řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady.
 • Za hrubé porušení Provozního a ubytovacího řádu se považuje zejména: ničení majetku provozovatele, ničení majetku ostatních osob a návštěvníků kempu, rušení nočního klidu, obtěžování ostatních návštěvníků kempu (hlukem, chováním apod.), rozdělávání otevřeného ohně mimo vyhrazená místa, neoprávněné a svévolné ubytování v areálu kempu bez vědomí provozovatele, odhazování odpadků a nedopalků cigaret mimo vyhrazené odpadní nádoby, nerespektování pokynů a nařízení odpovědných pracovníků kempu, ničení zeleně v areálu kempu. Hrubým porušením Provozního a ubytovacího řádu se rozumí i porušování dobrých mravů nebo jiné překračování svých povinností či porušování svých práv i práv ubytovaných a personálu.
 • Host souhlasí s pořízením příležitostných fotografií nebo záznamů např. při kulturních, společenských nebo sportovních akcích (konají-li se v době pobytu návštěvníka), pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Pořízené fotografie nebo záznamy budou použity pouze pro marketingové účely kempu.
 • Návštěvník kempu souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a prohlašuje, že tyto údaje poskytnul dobrovolně.
 • Pro případ reklamace je nutné bezodkladně ji nahlásit na recepci nebo nejpozději do 14 dnů od ukončení pobytu nebo poskytované služby v kempu. Při okamžitém nahlášení reklamace na recepci bude reklamační protokol sepsán okamžitě. Při pozdějším uplatnění reklamace je nutné použít reklamační protokol dostupný na webových stránkách kempu: www.zvikov-village-kemp.cz a zaslat jej poštou nebo prostřednictvím emailu na: zvikovvillagekemp@gmail.com

Tento Provozní a ubytovací řád platí od 1.09.2022

Srubový kemp Zvíkov Village
WFX Direction, s.r.o.