fbpx

Všeobecné Obchodní Podmínky

REZERVACE A OBJEDNÁVKA SLUŽEB:

 • Tyto podmínky platí obecně pro všechny kempingové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

Tyto podmínky platí obecně pro všechny kempové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 • Rezervaci ubytování lze sjednat telefonicky, mailem, on-line, a ostatní Partnery, kteří zprostředkovávají ubytování. Objednávku služeb je možno provést přes oficiální webové stránky kempu na adrese www.zvikov-village-kemp.cz vyplněním on-line rezervačního formuláře.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že kemp písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci. Rezervace je dokončena pomocí platební/kreditní karty nebo bankovním převodem – proforma. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že kemp nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., kemp nemusí ubytování poskytnout.
 • Kemp si vyhrazuje právo změny podmínek pro rezervace v období zvýšených cen. V případě rezervace v termínu zvýšených cen Host s těmito podmínkami souhlasí.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany, tedy ze strany kempu i Hosta.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za ubytovací jednotku/ stanové nebo karavanové místo na jednu noc, bez snídaně, pokud nezvolíte jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. Doplácí se parkovné a rekreační poplatek obci, který stanovuje platná obecní vyhláška.
 • Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit se stornopoplatkem dle storno podmínek v ceníku, a to nejpozději 7 dnů před oznámeným dnem příjezdu. Jestliže rekreant nenastoupí na pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt ve lhůtě kratší 7 dnů stornopoplatek bude ve výši 100 % z ceny ubytování.
 • Ubytování lze hradit hotově v CZK nebo EUR (přepočitává se dle kurzu rezervačního systému ). Nebo také kreditní/platební kartou. Transakce zahraniční platební kartou bude zaúčtována v CZK dle aktuálního kurzu banky.
 • Na každý uhrazený pobyt/jiný nákup vystavuje kemp fakturu nebo účtenku (příp.jinný účetní doklad).
 • Kemp si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.

STORNO PODMÍNKY
Uvedené storno podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností WFX Direction, s.r.o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 08193363, jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatel, ve Srubovém kempu Zvíkov Village, Zvíkovské Podhradí 8, 397 01 Zvíkovské Podhradí (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb. Storno podmínky jsou platné od 1.10.2020

 • storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení
 • stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami
 • vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli
 • rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovaní a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli
 • ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel
 • v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně
 • výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty
 • storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele

STORNO POPLATKY:

 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 90 až 30 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 30% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 30 až 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb.
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 14 dní před plánovaným příjezdem nebo že Host nepřijede vůbec, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

Splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor – více v Provozním a ubytovacím řádu.
 • Host užívá prostory a vybavení kempu s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb kempu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že kemp neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu kempu.

PRÁVA A POVINNOSTI KEMPINGU:

 • Kemp je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Kempu.
 • V případě, že kemp nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má kemp povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2020 a kemp si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Kemp shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

V Zvíkovském Podhradí, dne 1.09.2022
za společnost WFX Direction, s.r.o.